INTERNATIONAL JOURNAL "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНО СПИСАНИЕ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
ISSN
2603-4018 (print)
2603-4646 (online)
- Български - English

Международно списание "Дни на БК"

ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

Издател: Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия

ЧЕТВЪРТИ ТОМ (2021) 

Volume IV / Issue 1 (2021)

Whole issue
Front pages
FMC/TFT Ultrasonic Welding Inspection
Yordan N. MIRCHEV, Pavel H. CHUKACHEV, Mitko M. MIHOVSKI, Vadim A. KOVTUN
pages 7-18
Research of Influence of Carbon Nanotubes Content on the Electrical and Thermal Properties of Copper Matrix Composite Produced by Electrocontact Sintering Method
Vadim A. KOVTUN, Vladimir N. PASOVETS, Mitko M. MIHOVSKI, Yordan N. MIRCHEV
pages 19-25
Evolution of Magnetostriction and Differential Magnetic Permeability of Low-Alloy Structural Steel Specimens under Cyclic and Static Deformations
Anna POVOLOTSKAYA, Sergey ZADVORKIN, Evgenya PUTILOVA, Aleksandr MUSHNIKOV
Эволюция магнитострикции и дифференциальной магнитной проницаемости образцов из низколегированной конструкционной стали под действием циклических и статических деформаций
Анна ПОВОЛОЦКАЯ, Сергей ЗАДВОРКИН, Евгения ПУТИЛОВА, Александр МУШНИКОВ
pages 26-32
Applied Methodology for NDT Control in Conducting the Inspection of the Condition and Quality of Executed Strengthening with Composite Materials of Roofing R/C Elements of Industrial Buildings
Dimitar DIMOV, Atanas GEORGIEV, Konstantin VELINOV
Приложена методика за безразрушителен контрол при инспекцията на състоянието и качеството на изпълнени усилвания с композитни материали на покривни стоманобетонни елементи на промишлени сгради
Димитър ДИМОВ, Атанас ГЕОРГИЕВ, Константин ВЕЛИНОВ
pages 33-42
Ultrasonic Evaluation of Interconnecting Pipe Adhesive Joints in Glass Fiber Reinforced Polymer Pipelines
Krasimir STAYKOV, Damyan GANCHEV
pages 43-49
Influence of the Asymmetry of the Defect on the Parameters of the Thermal Spot by Infrared Diagnostic
Ivanka PETROVA, Emil MIHAILOV
Влияние на асиметричността на дефекта върху параметрите на горещото петно при инфрачервена диагностика
Иванка ПЕТРОВА, Емил МИХАЙЛОВ
pages 50-60
Features of Diagnosing the Technical Condition of Long Pipelines Using the Pattern Recognition Methodology
Aleksandr I. BONDARENKO, Andrey L. SHEKERO, Alexander ALEXIEV
Oсобенности диагностирования технического состояния протяженных трубопроводов с использованием методологии распознавания образов
Александр И. БОНДАРЕНКО, Андрей Л. ШЕКЕРО, Александър Р. АЛЕКСИЕВ
pages 61-67
Mitko Mihovski – Prominent Scientist and Activist of the National NDT System in Bulgaria
Aleksandar SKORDEV
Митко Миховски – изявен учен и деец на националната система за NDT в България
Александър СКОРДЕВ
pages 68-77
In memoriam Митко Миховски
pages 78-79

Volume IV / Issue 2 (2021)

Whole issue
Front pages
Estimation of Elastic Constants of Materials Based on the Resonant Beam Method
Victor A. CHIRIKOV
pages 85-88
Non-destructive PT Control of Wagon Axles
Kamelia KALCHEVSKA, Lyuobov JEKOVA
Безразрушителен PT контрол на елементите на вагонни колооси
Камелия КАЛЧЕВСКА, Любов ЖЕКОВА
pages 89-92
Frequency Dependence of Ultrasonic Characteristics of Optical Plastics
Radostin KASAROV
Честотна зависимост при изследване на оптични полимери с ултразвук
Радостин КАСЪРОВ
pages 93-97
Non-destructive Testing of Steel Bimetallic Ingots Produced by Electroslag Remelting Method
Christo ARGIROV
Безразрушителни изследвания на биметални стоманени блокове, произведени чрез електрошлаково претопяване
Христо АРГИРОВ
pages 98-102
Additional Destructive and Non-destructive Tests, Performed Before Welding of Steel, with Variable Parameter Values Near the WPQR Tolerance Limits
Valentin ANGUELOV
pages 103-110
Structural and Physical-Mechanical Researches on Wear-Resistant Steels Produced by Centrifugal Metal Cast Method
Christo ARGIROV, Ivan GEORGIEV
Структурни и физико-механични изследвания на износоустойчиви стомани, произведени по метода на центробежното металолеене
Христо АРГИРОВ, Иван ГЕОРГИЕВ
pages 111-118
CT Analysis of Samples, Containing High-energy Synthesis Multidisperse Powder
Rositza DIMITROVA, Plamen TASHEV
СТ анализ на образци (пробни тела), съдържащи мултидисперсен прах, получен чрез високоенергиен синтез
Росица ДИМИТРОВА, Пламен ТАШЕВ
pages 119-127
Investigation Welded Joints of Steel 110G13L
Rusalena NIKOLOVA, Plamen PETROV, Tatyana MECHKAROVA
Изследване на наварени съединения на стомана 110G113L
Русалена НИКОЛОВА, Пламен ПЕТРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА
pages 128-134
Investigation of the Aging Process of Bronze Alloys from Thracian Time Found in the Area of Byala, Bulgaria
Diana PETROVA, Jaroslav ARGIROV, Tatiana MECHKAROVA
Изследване процеса на стареене на бронзови сплави от тракийско време, открити в района на Бяла, България
Диана ПЕТРОВА, Ярослав АРГИРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА
pages 135-138
Study of Tensile Strength and Cyclic Fatigue of Polymer Matrix Composite Materials
Daniela SPASOVA, Yaroslav ARGIROV, Radostina YANKOVA, Nikolai ATANASOV
Изследване на якостта на опън и цикличната умора на композитни материали от полимерна матрица
Даниела СПАСОВА, Ярослав АРГИРОВ, Радостина ЯНКОВА, Николай АТАНАСОВ
pages 139-147
NDT Events in 2022
pages 148-149

Volume IV / Issue 3 (2021)

Whole issue
Front pages
Standardization of the Friction Stir Welding (FSW) Process
Lilia DIMITROVA
Стандартизиране на процеса Заваряване чрез триене с размесване (ЗТР)
Лилия ДИМИТРОВА
pages 155-162
Methods for Friction Stir Welding. Imperfections in Friction Stir Welding (Review. Part 2)
Radostina ZAEKOVA
Методи за заваряване чрез триене и размесване. Несъвършенства при заваряване чрез триене и размесване (Обзор. Част 2)
Радостина ЗАЕКОВА
pages 163-169
Peculiarities and Application of Friction Stir Welding
Nikolay FERDINANDOV, Danail GOSPODINOV
Особености и приложение на заваряването чрез триене с разбъркване
Николай ФЕРДИНАНДОВ, Данаил ГОСПОДИНОВ
pages 170-177
A Layer Formation on 6061 Aluminum Alloy after FSP
Christo KONDOFF, Vanya DYKOVA, Rossica DIMITROVA, Yasen HADJITODOROV, Radostina ZAEKOVA
pages 178-186
Development of Harmonized Training of Welding Specialists
Marina MANILOVA
Развитие на хармонизираното обучение на специалисти по заваряване
Марина МАНИЛОВА
pages 187-192
Wire for TIG Welding with Addition of Multidisperse Powders Ti-C, Al-Ti-C
Plamen TASHEV, Nikolay ALEKSIEV, Boyko KRUSTEV, Radoslav MERDZHANOV
Тел за ВИГ заваряване с добавяне на мултидисперсни прахове Ti-C, Al-Ti-C
Пламен ТАШЕВ, Николай АЛЕКСИЕВ, Бойко КРЪСТЕВ, Радослав МЕРДЖАНОВ
pages 193-198
Monitoring the Welding Speed by Observing with a Camera in the Visible Spectrum
Deyan GRADINAROV, Yuri BIJEV, Iliyan ATANASOV
Следене на скоростта на заваряване чрез заснемане с камера във видимия спектър
Деян ГРАДИНАРОВ, Юри БИЖЕВ, Илиян АТАНАСОВ
pages 199-203
Methods for the Production of Modified Welding Wire by the of Friction Extrusion Method
Desislava KRUSTEVA
Начини за производството на модифицирана заваръчна тел по метода на екструдиране чрез триене
Десислава КРЪСТЕВА
pages 204-209
Mechanical Properties of Weldments of High Strength Steel S700MC Made at Different Joint Preparation
Danail GOSPODINOV, Nikolay FERDINANDOV, Mariana ILIEVA, Rossen RADEV
Механични характеристики на заварени съединения от високояка стомана S700MC при различна подготовка на частите
Данаил ГОСПОДИНОВ, Николай ФЕРДИНАНДОВ, Мариана ИЛИЕВА, Росен РАДЕВ
pages 210-217

Volume IV / Issue 4 (2021)

Whole issue
Front pages
Measuring the Axial Loads in a Power Installation in the Process of Friction Extrusion Using a Full-bridge Strain Gauge
Radoslav MERDZHANOV, Jasen HADZHITODOROV, Desislava KRUSTEVA, Nikolay ALEKSIEV
Измерване на аксиалните натоварвания в силова установка при процес на екструдиране чрез триене с тензометрична схема пълен-мост
Радослав МЕРДЖАНОВ, Ясен ХАДЖИТОДОРОВ, Десислава КРЪСТЕВА, Николай АЛЕКСИЕВ
pages 223-228
High Temperature Internal Friction Related to Increased Wear Resistance of Hot Working Tool Steels
Stoyan PARSHOROV
pages 229-233
Particularities of Destruction in High Temperature Deformation of Fine-grained Alloys
Nikolay DIULGEROV, Yana MOURDJEVA
Особености на разрушаването при високотемпературна деформация на дребнозърнести сплави
Николай ДЮЛГЕРОВ, Яна МУРДЖЕВА
pages 234-237
Technology and Equipment for Annealing on a Welded Strip from GS-50CrV4
Tatyana MECHKAROVA, Yaroslav ARGIROV, Nikolay ATANASOV, Daniela SPASOVA
Tехнология и екипировка за термична обработка на заварена шина от стомана GS-50CrV4
Татяна МЕЧКАРОВА, Ярослав АРГИРОВ, Николай АТАНАСОВ, Анелия СТОЯНОВА
pages 238-242
Corrosion Resistance of TiO2 Films Grown on Stainless Steel
Stancho YORDANOV, Bojidar JIVOV, Silviya SIMEONOVA, Lyuben LAKOV, Vanya DYAKOVA, Mihaela ALEKSANDROVA, Marieta GACHEVA, Irina. STAMBOLOVA
pages 243-247
Microstructure and Phase Composition of Deformation Martenzite Formation in Nitrogen TRIP-steel
Ivan PARSHOROV, Stoyan PARSHOROV
pages 248-253
Phase Analysis of Graphite Powder Mixtures and Boron Carbide
Stoyan PARSHOROV
pages 254-257
Preparation of Preparations for Bottomless Pressing Containing Holes with a Triangular Cross Section
Boyko KRASTEV, Nikolay ALEXIEV
Изработване на заготовки за бездорниково пресоване съдържащи отвори с триъгълно напречно сечение
Бойко КРЪСТЕВ, Николай АЛЕКСИЕВ
pages 258-262
Composite Materials on the Basis of Waste Glass and Sodium Silicate
Lyuben LAKOV, Bojidar JIVOV, Stancho YORDANOV, Marin MARINOV, Krasimira TONCHEVA, Stefan RAFAILOV
Композитни материали на базата на отпадъчно стъкло и натриев силикат
Любен ЛАКОВ, Божидар ЖИВОВ, Станчо ЙОРДАНОВ, Марин МАРИНОВ, Красимира ТОНЧЕВА, Стефан РАФАИЛОВ
pages 263-270
Sol-Gel Synthesis of Zr Doped BaTiO3 and Influence of The Modification on The Obtained Phases
Lyuben LAKOV, Vladimir PETKOV, Mihaela ALEKSANDOVA, Vladimir BLASKOV, Yordan MARINOV
pages 271-275
Experimental Industrial Unit for Testing of Production Technology for Foam Glass Granules and Elements from Composite Material on This Basis
Krasimira TONCHEVA, Lуubеn LAKOV, Bojidar JIVOV
Опитен цех за изпитване на производствена технология за гранули от пеностъкло и елементи от композитен материал на тази база
Красимира ТОНЧЕВА, Любен ЛАКОВ, Божидар ЖИВОВ
pages 276-285
Silicate Design of Hollow Ceramic Book to Illustrate Scientific and Secular Events
Gergana MUTAFCHIEVA, Lyuben LAKOV, Mihaela ALEKSANDROVA
pages 286-290

Volume IV / Issue 5 (2021)

Whole issue
Front pages
Creation of a Technological Path for Utilization of Waste Material from Iron Scale
Vladimir PETKOV, Radoslav VALOV
pages 295-304
Utilization of Cinder Ash in the Ceramic Industry
Vladimir PETKOV
pages 305-310
Synthesis of La Doped Barium Titanate Ceramics with Application in Electronics
Mihaela ALEKSANDOVA, Lyuben LAKOV, Bojidar JIVOV, Vladimir BLASKOV
pages 311-316
Choice of Technological Diagram for Metallic Radioactive Waste Processing
Yavor LUKARSKI, Christo ARGIROV
Избор на технологична схема за преработка на метални радиоактивни отпадъци
Явор ЛУКАРСКИ, Христо АРГИРОВ
pages 317-325
Theoretical Aspects of Radioactive Waste Utilization Process of Nuclear Blocks Power Water Reactor Type
Yavor LUKARSKI, Christo ARGIROV
Теоретични основи на процесите на утилизация на метални радиоактивни отпадъци от ядрени блокове тип ВВЕР
Явор ЛУКАРСКИ, Христо АРГИРОВ
pages 326-333
Comparative Analysis to Determine the Effectiveness of Methods for Dredging Coastal Areas
Krasimira VANGELOVA
Експериментално-статистическо изследване на производителност на драгиране на дъното на Черно море
Красимира ВАНГЕЛОВА
pages 334-338
Comparative Study of Mechanical Properties and Structure of Knuckles Intended for Application in the Running Gear of Automotive
Anna MANEVA, Serguei STANEV, Mihail GEORGUIEV, Lilyana NENOVA
pages 339-347
Prevention of Combine Harvester Fires against a Dangerous Evolution of Heat in Friction Units
Vadim A. KOVTUN, Vladimir N. PASOVETS, Yordan N. MIRCHEV
pages 348-353
Characteristics of Materials with Submicro- and Nanocrystalline Structure
Stoyan VELEV
Характеристика на материали със субмикро- и нанокристална структура
Стоян ВЕЛЕВ
pages 354-359
The Microstructure and Properties of Astaloy LH and Distaloy LH Based Steels
Maciej SULOWSKI
pages 360-365

 

Полезни връзки
  © Bulgarian Society for NDT 1962-2021