INTERNATIONAL JOURNAL "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНО СПИСАНИЕ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
ISSN
2603-4018 (print)
2603-4646 (online)
- Български - English

Международно списание "Дни на БК"

ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

Издател: Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия

Създатели: Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия и Институт по механика при Българската академия на науките

ТЕМАТИКА

Тематиката на списанието е насочена към всички методи и техники на безразрушително и разрушително изпитване, оценка на материали и структури, определяне на състоянието на машини и съоръжения, безразрушителен контрол във всички области на индустрията. В него могат да публикуват своите последни научни изследвания и разработки в тематичните области, всички заинтересовани специалисти.

От декември 2018 г. списанието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (http://nacid.bg/bg/NRS/).

ТЕМИ

1. Методи за безразрушителен контрол
 • Методи за безразрушителен контрол (ултразвуков, капилярен, магнитно-прахов, визуален, инфрачервена термография, радиография, изпитване за теч и др.).
 • Безразрушителен контрол и разрушителни изпитвания на цялостността, структурата и физико-механичните свойства на материалите.
 • Приложение на безразрушителни и разрушителни методи за изпитване в енергетиката, транспорта, строителството, химическата промишленост и др.
 • Мониторинг на съоръжения и конструкции с методи за безразрушителни изпитвания (вибродиагностика, акустична емисия, термовизия и др.).
 • Иновативни методи и техники за безразрушително изпитване (ултразвуков с фазирани осезатели, време-дифракционен метод, компютърна и цифрова радиография, томография, автоматизирани системи за изпитване, шъерография и др.)
 • Обучение, сертификация, акредитация и стандартизация в областитие на безразрушителните изпитвания и оценка на съответствието на материали и конструкции.
2. Техники за обработване на материали и определяне на състоянието на машини
 • Проектиране и строителство.
 • Определяне на инженерния ресурс.
 • Материалознание.
 • Производство, експлоатация, подръжка и ремонт.
 • Иновативни методи и техники за модернизация.
 • Обучение.
 • Леене, заваряване, запояване, механична обработка, повърхностна обработка.
 • Математическо моделиране на технологичните процеси.
 • Натоварване и деформации.
 • Обучение.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

български, английски и руски

 

Списание "Дни на БК" се издава със сътрудничеството на

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Списание "Дни на Безразрушителния контрол"
Институт по Механика - БАН
1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.309

телефон/факс: + 359 2 979712
e-mail: ndtdays@abv.bg

 

Полезни връзки
  © Bulgarian Society for NDT 1962-2021