BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

 

УСТАВ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ от 08/02/2020

 

I. СТАТУТ

Член 1
(1) Сдружение НАЦИОНАЛНО НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ  е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в частна полза от физически и юридически лица, заинтересовани от развитието и усъвършенстване на взаимното признаване на резултатите, изпитванията и контрола без разрушаване, сътрудничество и унификация на системите за обучение, сертификация и квалификация.
(2) Сдружението е правоприемник на основаната през 1962 г. „Национална секция по дефектоскопия“, функционираща към тогавашният момент в състава на Научно Техническия Съюз (НТС) по машиностроене и Федерацията на научно-техническите дружества.
(3) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.
(4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(5) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на сдружението. За задълженията на сдружението всеки член отговаря лично само до размера на направените от него имуществени вноски – ако има такива.
(6) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски/имуществени вноски.

Член 2
Сдружение НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ  осъществява дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС

Член 3
(1) Наименованието на сдружението е НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ – изписано съкратено : ННТДД .
(2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница: Bulgarian Society for Nondestructive Testing или съкратено : BG S NDT .
(3) Седалището и адресът на сдружението е: град София, п.к.1113,
ул. „акад. Георги Бончев”,бл.4,Институт по Механика-БАН, ст.309, ст. 502, ст. 114.

II. ЦЕЛИ и СРЕДСТВА за ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Член 5 Целите на сдружението са:
1. Обединява организационно, представлява и защитава творческите и професионални интереси на своите членове. Сьздава условия за повишаване и подобряване на тяхната творческа и професионална реализация и просперитет;
2. Създава условия: за нормален и достоен живот на колегиалната общност на дефектоскопистите; за повишаване на авторитета на тази общност в обществения живот и за формиране на морала и нормите на етичност в отношенията между дефектоскопистите;
3. Организира и поощрява обмяната на опит между своите членове и други специалисти по въпроси на най-новите достижения на фундаменталните и приложни науки и особено в областта на контрола, мониторинга и диагностиката в контрола без разрушаване;
4. Организира и поощрява:
- непрекъснатото повишаване на компетентността на своите членове и други специалисти;
- сертификацията на персонала по контрол и изпитване без разрушаване, по мониторинг на състоянието и техническата диагностика;
- съдействува на професионално-учебните центрове и на центровете по сертификация за извършване на актуална на потребностите квалификация и сертификация на персонала;
- предлага свои представители в изпитните комисии в професионално учебните центрове – организирани от Министерството на образованието и науката (МОН);
5. Членува в Международния комитет по изпитване без разрушаване (International Committee of Nondestructive Testing - ICNDT), Европейската федерация по изпитване без разрушаване (European Federation of Nondestructive Testing - EFNDT), Международното дружество за мониторинг на състоянието (International Society for Condition Monitoring - ISNDT), като представлява българските учени и специалисти в тях;
6. Сътрудничи и осъществява професионално-творческо сътрудничество със сродни, чужди и международни дружества, асоциации, комитети и организации за провеждане на съвместни научно-технически прояви и спомага за издигане авторитета на своите членове в Европа и в света;
7. Стимулира развитието на млади специалисти, изпълнители и научни работници;
8. Поддържа творчески и организационни връзки със сдружения и търговски дружества в областта на контрола и изпитването без разрушаване, мониторинг на състоянието, техническата диагностика и в други области на науката и техниката;
9. Пропагандира ролята и развитието на науката, техниката и иновациите в областта на: контрола и изпитването без разрушаване, мониторинг на състоянието и техническата диагностика; за развитие на обществото, предотвратяване на техногенни катастрофи и аварии; създаване на нови материали и гарантиране на качеството на продуктите; оценка на съответствието и информационната сигурност;
10. Организира, създава условия и работи за утвърждаване и развитие на гражданското общество в България;
11. Насърчава интереса на гражданското общество за решаване на проблемите на: качеството и експлоатационната надеждност на материалите; изделията и съединенията; експлоатацията на машини и съоръжения по техническо състояние и утвърждаване на философията за толерантност към повредите;
12. Анализира и полага усилия за формиране на граждански позиции по въпросите на: развитието на инвестициите; държавната роля за стимулиране на инвестициите и усъвършенстване на системата за Обществени поръчки (ОП); за издигане нивото на контрола и изпитването без разрушаване, мониторинг на състоянието и техническата диагностика; за конкурентност на българските продукти и услуги на международните пазари;
13. Съдействува на държавните органи, органите на гражданското общество и сдруженията за разработване, усъвършенстване и прилагане на стандартите и спецификациите в областта на контрола и изпитването без разрушаване, мониторинг на състоянието и техническата диагностика;
14. Осигурява защита на интелектуалната собственост на своите членове;
15. Подпомага морално и материално попаднали в сериозни затруднения свои членове;

Член 6 За постигане на целите, посочени в чл.5, сдружението:

1. Набира и разпространява научни и технически знания и опит в областта на контрола и изпитването без разрушаване, мониторинг на състоянието и техническата диагностика;
2. Съдейства за разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, свързани с контрола и изпитването без разрушаване, мониторинг на състоянието и техническата диагностика и за решаване на отделни задачи по повишаване на техническата компетентност на своите членове;
3. Сътрудничи със сродни международни, регионални и национални сдружения, организации, асоциации, комитети, фондации и др., имащи отношение към постигане на целите му;
4. Улеснява професионалните контакти и взаимопомощта между своите членове, подпомага лични и групови инициативи, творчески изяви и съдейства за юридическа защита на членовете си;
5. Съдейства за обучение на лектори, консултанти и експерти за провеждане на дейности, свързани с целите му;

IV ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Член 7
(1)
За осъществяване на целите си сдружението може да извършва следната стопанска дейност:
1. Организиране и провеждане, самостоятелно или с други юридически лица на международни и национални научно-технически конференции, дни на безразрушителния контрол (NDT DAYS), семинари, симпозиуми, изложби, дискусии, лекции, срещи, конкурси и др;
2. Подготвяне и разпространяване на печатни, аудио и видео издания, както самостоятелно, така и съвместно с други сдружения, организации и институции. Издаване на списание “NDT DAYS” в печатен и електронен формат;
3. Рекламна дейност.
4. Консултантска дейност, инженеринг, проектиране, експертизи, одит и оценителска дейност;
5. Участие в международни проекти;
6. Към сдружението е създаден и функционира „Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване“ (СЦП по КБР). СЦП по КБР извършва сертификация на персонал по контрол без разрушаване съгласно стандартни и нестандартни сертификационни схеми.
7. Друга стопанска дейност, за постигане на определените в устава цели.
(2) Извършваната от сдружението стопанска дейност се осъществява съобразно действащите в Република България закони.
(3) Приходите от стопанската дейност се използват за постигане на целите на сдружението, без да се разпределя печалба.

V ЧЛЕНСТВО. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЕ на ЧЛЕНОВЕТЕ.

Член 8
(1)
Членуването в сдружението е доброволно.
(2) Членовете на сдружението са индивидуални и колективни.
(3) Индивидуални членове могат да бъдат български и чуждестранни  дееспособни физически лица, които споделят целите и приемат устава на сдружението.
(4) Колективни членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, заинтересовани от контрола без разрушаване, които приемат този устав и съдействат за изпълнение целите на сдружението. Чуждестранните лица доказват, че са юридически, както и кой ги представлява, чрез представяне на декларация за тези обстоятелства.
(5) Освен редовни членове, сдружението може да има и почетни членове. Званието „почетен член“ може да се присъди по решение на Управителния съвет. Почетни членове могат да бъдат както български, така и чуждестранни физически лица, дългогодишни членове на сдружението, допринесли за развитието му, както и за развитието на безразрушителния контрол в страната и чужбина.
(6) Всички членовете на сдружението заплащат годишен членски внос за участие в сдружението. Размерът на членския внос се определя с решение на Общото събрание.
(7) Членуването в сдружението не изключва правото на членовете да участват в други  сдружения.

Член 9
(1)
Членовете на сдружението се приемат с решение на Управителния съвет.
(2) Кандидатите за членове на сдружението подават писмена молба до УС, който я разглежда в едномесечен срок от получаването й.
(3) УС приема новите членове на сдружението с обикновено мнозинство от членовете на съвета и ги уведомява за решението си.
(4) Отказът да се приеме член на сдружението трябва да бъде подробно мотивиран  от УС, като мотивите се излагат в протокола от заседанието. Отказът може да се обжалва пред Общото събрание.
(5) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет – от момента на заплащане на членския внос.

Член 10 Членството в сдружението се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до сдружението, при условие че желаещият да напусне сдружението е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическите лица, членове на сдружението или с прекратяването на юридическото лице, член на сдружението;
3. С изключване, при условията на чл.11, ал.1 от настоящия устав.
4. При отпадане, при условията на чл.12 от настоящия устав.
5. С прекратяването на сдружението.

Член 11
(1)
Решение за изключване на член от сдружението се взема от УС в следните случаи:
1. Системно нарушаване на устава;
2. При извършване на действия, които нарушават интересите на сдружението и/или уронват името и престижа му;
3. При системно неизпълнение на решения на ОС.
(2) Решението за изключване се взема с обикновено мнозинство от членовете на УС и подлежи на обжалване пред Общото събрание. Нарушенията по чл.11, ал.1 се констатират по документи, удостоверяващи съответните факти и обстоятелства. 

Член 12
(1) Прекратяване на членството в сдружението поради отпадане се извършва от УС при констатиране на:
1. Неучастие в работата на сдружението и неговите органи за повече от една година;
2. Невнасяне на членски внос повече от една година.
(2) УС извършва констатациите за наличието на обстоятелства по ал.1 веднъж годишно по протоколи от заседания на УС, на ОС и по счетоводните книги и документи на сдружението. За констатациите се съставя протокол и се публикува на сайта (интернет страницата) на сдружението при спазване на изискванията за защита на личните данни.
(3) Председателят на УС уведомява писмено членовете за прекратяване на членството им в сдружението в 30-дневен срок след постановяване на решението на УС по този повод.

Член 13 При преобразуване на юридическо лице - член на сдружението, неговият правоприемник остава член при условие, че приема Устава, което заявява писмено в тримесечен срок от промяната и отговаря на изискванията за членство.

Член 14
(1) Всички членове на сдружението имат равни права и задължения.
(2) Всеки член има право:
1. Да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да участва с приоритет във всички мероприятия и изяви на сдружението, с намаление на вноските за участие не по-малко от 20 % от обявените първоначални такси и вноски за участие. Намалението не може да надвишава 60% при провеждани от сдружението конференции, NDT Days, семинари, курсове и други колективни мероприятия, както и международни прояви, свързани с дейността на сдружението;
3. Да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;
4. Да бъде подпомаган с предимство в дейността си в областта на изпитванията, контрола, мониторинга, диагностиката и при други взаимоотношения с администрацията, когато законните му интереси изискват това, след надлежна аргументация пред УС на сдружението  и когато проблемът изисква колективно действие.
5. Да получава и ползва безплатна информация, която сдружението разпространява или с която разполага.
6. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
7. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
8. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
9. Да прави предложения във връзка с дейността на сдружението;
10. Да получава от сдружението подкрепа и защита на своите професионални права и интереси в рамките на компетентността  на сдружението;
11. Да поставя пред органите му на управление проблеми, свързани с дейността на сдружението;
12. Да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес.
(3) Членовете на сдружението са длъжни:
1. Да спазват Устава;
2. Да изпълняват решенията на Общото събрание и другите органи на сдружението;
3. Да не извършват действия, които нарушават интересите на сдружението и/или уронват името и престижа му. Да спазват приетия от сдружението Етичен кодекс;
4. Активно да съдействат за осъществяване на целите и за изпълнение на задачите на сдружението;
5. Да плащат членски внос в размерите и сроковете, определени от общото събрание, таксите за участие в проявите, организирани от сдружението, както и всички допълнителни парични/имуществени вноски;
6. Да предоставят информация в Управителния съвет при участието си в международни прояви по въпроси, свързани с целите на сдружението.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 15. Органи на управление на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

Член 16
(1)
Върховен орган на сдружението е Общото събрание, в което участват всички членове, като юридическите лица се представляват от упълномощени представители.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се обявява в търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете на Общото събрание и да са публикувани в сайта на дружеството. При поискване те се предоставят по електронна поща на всеки член на сдружението
(6) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
(7) Общото събрание се провежда веднъж годишно - редовно Общо събрание.  Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Член 17

(1) Общото събрание е законно, когато присъстват повече от 50 % от членовете на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага за 1 час при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
(2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.
(3) Решения за изменение на Устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство най-малко от 2/3 от членовете.
(4) Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в оповестения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(5) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Допуска се гласуване с писмено пълномощно, издадено изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на сдружението. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. Физическите лица, членове на НАЦИОНАЛНОТО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ, не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните Разпоредби на Търговския закон с юридически лица, членове на НАЦИОНАЛНОТО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ .
(6) Никой член няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до:
1. Него;
2. Неговия(ата) съпруг(а), или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
3. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(7) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(8)Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Член 18
Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решения за участие в други организации;
6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
8. Приема годишния отчет и баланса на сдружението;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, на имуществените/парични вноски, както и относно реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. Избира Почетния председател на сдружението;
12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. Избира комисии за изпълнение на задачи по програмата за дейността на сдружението;
14. Гласува декларации, обръщения, апели и др. до държавни органи, обществени организации и обществеността;
15. Определя годишното възнаграждение на Управителния и Контролния съвет, ако приетия бюджет по т.9 е предвидил това;
16. Приема правилник за събиране и изразходване на средствата за отчитане на финансовата дейност на сдружението;
17. Разглежда жалби срещу решения на Управителният съвет за приемане и изключване членове на сдружението.

Член 19
(1) Управителният съвет е изпълнителен орган на сдружението в състав от 13 (тринадесет) членове, избрани от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
 (2) В състава на Управителния съвет влизат председател, двама заместник председателии изпълнителен директор. Те се избират от Управителния съвет. Управителният съвет избира и Главния редактор на списанието, издавано от сдружението.
 (3) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, двамата Заместник Председатели и Изпълнителния Директор – заедно и поотделно.
 (4) В работата на Управителния съвет може да участва и Почетния председател. Почетни председатели могат да бъдат дългогодишни председатели на сдружението със големи заслуги и принос за развитието му, както и за развитието на безразрушителния контрол в страната.
 (5) Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни членове;
2.
приема и изключва членове;
3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
4. разпорежда се с имуществото на сдружението, при спазване изискванията на устава;
5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на сдружението;
6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
8. подготвя проекти за годишна програма;
9. ръководи дейността на сдружението за изпълнение на програмата на сдружението и за изпълнение решенията на Общото събрание;
10. организира участието в мероприятия, свързани с целите на сдружението;
11. определя и оповестява в сайта си адреса на сдружението;
12. свиква редовни или извънредни общи събрания;
13. взема решения по всички оперативни въпроси в изпълнение целите на сдружението;
14. взема решения (вкл. и по отношение на ред и нива на защита) по представени  казуси на конкуренция между член на сдружението, юридическо лице, и друго юридическо лице, което не е член на сдружението, при съобразяване с компетенциите на сдружението и относимото законодателство на РБ, ако членът на сдружението е обосновал чрез доказателства, че е необходима намеса от сдружението;
15. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не не спадат в правата на друг орган: награждаване, упълномощаване на представителите в международните организации и работните групи към тях, утвърждава експерти, избира Ръководител на Сертификационния център, обсъжда нарушения на Етичния кодекс и др.;
16. обсъжда и подготвя за утвърждаване на Общото събрание на ННТДД, годишните отчети и баланси за финансовото състояние на ННТДД и осъществява взаимодействието на ННТДД с държавните органи;
17. упълномощава, разглежда отчети, продължава или снема пълномощията на експерти на ННТДД, съгласно Правилника за статута и действията на експертите в ННТДД;
18. взема необходимите мерки в случаите на закриване или саморазпускане на клонове с оглед запазване и защита на интересите на ННТДД;
19. осъществява всички други дейности, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Член 20
(1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(2) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3)Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(6) Управителният съвет приема правила за работата си.
(7) Управителният съвет следва да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението. Лицата, влизащи в състава на Управителния съвет, са длъжни да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат част от състава на съвета
(8) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.
(9) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

Член 21
(1) Контролният съвет се състои от трима членове и се избира от Общото събрание за срок от пет години.
(2) Членовете на Контролния съвет избират помежду си Председател, който участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.
(3) Контролният съвет има пълен достъп до архивите на сдружението, има право да извършва проверки по всяко време на мандата си в рамките на своите компетенции и е задължен да извършва най-малко една пълна проверка годишно.
(4) Контролният съвет следи за изпълнението на бюджета, изразходването на финансовите средства и за опазване на имуществото на сдружението.
(5) Контролният съвет представя пред Общото събрание ежегоден доклад за констатациите си и предложения за бъдещата работа.
(6)Контролният съвет приема правила за работата си, регламентиращи  реда за дейност, гласуването и вземането на решения.

Член 22

(1) Размерът на месечното възнаграждение на Изпълнителния директор се определя от Общото събрание.

Член 23

(1) Председателят на УС:
1. организира работата на Управителния съвет и изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. представлява сдружението пред трети лица в страната и в чужбина и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
3. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори и гражданските договори със служителите и наетите в сдружението лица, въз основа на решение на Управителния съвет;
5. сключва трудов или граждански договор с Изпълнителния директор, въз основа на решение на Управителния съвет;
6. изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и Управителния съвет или с нормативни актове.
(2) В отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от един от заместниците му, определен с решение на Управителния съвет.

Член 24 Изпълнителният директор:
1. Осъществява оперативното ръководство и се грижи за опазване, стопанисване и увеличаване на имуществото на сдружението;
2. Подпомага председателя в дейността му и отговаря за архива и цялостната документация на сдружението и ги поддържа, организира заседанията на Управителния  съвет, организира информационното обслужване на членовете на сдружението, ръководи организацията по събирането на членския внос и други;
3. Организира, направлява и координира работата и изпълнението на решенията на УС;
4. Изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет.

VII. КЛОНОВЕ

Член 25
(1) Към сдружението може да се образуват и регистрират клонове на териториален и/или браншови признак.
(2) Наименованието на клона включва указанието клон, населеното място, където е клона и наименованието на сдружението към което клона принадлежи.
(3) Създадените клоновете на сдружението са:
1. Клон „АЕЦ Козлодуй“ гр. Козлодуй към ННТДД, със седалище и адрес на управление – „АЕЦ Козлодуй“, гр.Козлодуй 3321;
2. Клон „Бизнес секция“ гр. София към ННТДД, със седалище и адрес на управление – гр. София 1113, ул. „акад. Георги Бончев”, блок 4, Институт по Механика-БАН, стая 329;
3. Клон „Югоизточен енергиен регион“ гр.Хасково към ННТДД, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково 6300, бул.“Димитровградско шосе“ №1;
4. Клон „Варна“ гр. Варна към ННТДД, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, ул.“Атанас Далчев“ №1;
5. Клон „Клуб на дефектоскопистите на железния път“ гр. София към ННТДД, със седалище и адрес на управление – гр. София 1113, ул. „акад. Георги Бончев”, блок 4, Институт по Механика-БАН, стая 329;
6. Клон „Български национален авиационно – космически борд за КБР“ гр. София към ННТДД, със седалище и адрес на управление – гр. София 1113, ул. „акад. Георги Бончев”, блок 4, Институт по Механика-БАН, стая 329;

Член 26
(1) Висш орган на клона на сдружението е Общото събрание на клона.
(2) Общото събрание на клона се свиква от Управителя на клона по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на клона в населеното място, в което се намира седалището на клона. Управителя на клона отправя писмено покана за свикване на ОС на клона. Поканата се предоставя по електронна поща на всеки член на клона.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на клона, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на клона, трябва да бъдат на разположение на членовете на Общото събрание на клона. При поискване те се предоставят по електронна поща на всеки член на клона.
(6) На заседанието на Общото събрание на клона се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
(7) Общото събрание на клона се провежда веднъж годишно - редовно Общо събрание на клона. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителя - извънредно Общо събрание на клона.

Член 27
(1) Общото събрание е законно, когато присъстват повече от 50 % от членовете на клона. При липса на кворум събранието се отлага за 1 час при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
(2) Решенията на Общото събрание на клона се приемат с мнозинство от присъстващите.
(3) Общото събрание на клона не може да взема решения, които не са включени в оповестения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(4) В Общото събрание на клона всеки член има право на един глас. Допуска се гласуване с писмено пълномощно, издадено изрично за участие в Общото събрание на клона, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на клона. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) За заседанието на Общото събрание на клона се води протокол. Протоколът на Общото събрание на клона се подписва от председателя и протоколчика на събранието, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(6)Всеки член, присъствал на Общото събрание на клона, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Член 28
(1) Общото събрание на клона:
1. Избира и освобождава Управител и заместник управител на клона;
2. Приема вътрешни актове;
3. Приема основните насоки и програма за дейността на клона;
4. Приема отчета за дейността на Управителя на клона;
5. Избира комисии за изпълнение на задачи по програмата за дейността на клона;
6. Разглежда жалби срещу решения на Управителя.

Член 29
(1) Клона се представлява и управлява от Управител, а при отсъствието му от Заместник Управител.
(2) Управителя и Заместник Управителя се избират от Общото събрание на клона за срок от 5 (пет) години и се утвърждават от Общото събрание на Сдружението.
(3) Управителят на клона ръководи дейността на клона и го представлява по пълномощия на Управителния съвет на сдружението, утвърдени от Общото събрание на сдружението.

VIII. ИМУЩЕСТВО

Член 30

(1) Имуществото на сдружението включва придобити по законен ред недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху изобретения,търговски марки, авторски произведения и обекти на интелектуалната собственост, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
(2) По решение на общото събрание, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си общото събрание, по предложение на Управителния съвет, определя целта,  размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.
(5) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Член 31
(1) Сдружението набира необходимите средства за дейността си от:
1. Годишен членски внос;
2. Дарения, договори за спонсорство и други законосъобразни източници;
3. Допълнителни целеви(имуществени/парични) вноски.
4. Приходи, реализирани по реда на този устав, от обучения, семинари, издателска дейност, научна, изследователска, квалификационна дейност.
5. Допълнителна стопанска дейност и други източници, съгласно Устава на сдружението.
(2) Годишният членски внос се внася:
1. В срок до един месец след приемането на  член на сдружението (за първата година);
2. До края на второто тримесечие на текущата година (за следващите години);
(3) Допълнителните целеви вноски се ползват за финансиране на отделни програми, задачи, мероприятия, като се образуват целеви парични фондове със средствата, набирани от заинтересованите членове в размер и по ред, определен по реда на чл.30, ал.2 от настоящия устав.

Член 32
(1) При прекратяване на членство поради напускането или изключването от сдружението на негов член, сдружението не дължи връщане на направените имуществени и др. вноски.
(2) Имуществото, създадено от дейността на сдружението, е собственост на сдружението. Приходите могат да се използват само за цели в съответствие с устава.
(3) Сдружението не може да покровителства определени личности чрез управленски разходи, които са чужди на сдружението или чрез нецелесъобразно високи възнаграждения. Сдружението не урежда отношения на конкуренцията, естествено възникваща в пазарна среда, между членовете си.

Член 33
(1) Членовете на сдружението носят имуществена отговорност за виновно причинените щети на сдружението.
(2) Сдружението не носи имуществена отговорност за задълженията на членовете си.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 34. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание, ако:
а) В продължение на три месеца остане с по-малко членове, отколкото са нужни според Устава за образуване на Управителния съвет;
б) Дейността му е противна на Закона, Устава или на държавния и обществения ред;
в) Остане неплатежоспособно.
2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Член 35

(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определено от него лице - ликвидатор, който предприема предвидените от закона действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите.
(3) Когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 или съобразно решението на върховния орган в случая по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат, съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване по чл. 13 от ЗЮЛНЦ, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват. Актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
(5) Останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се разпределя от върховния орган на сдружението съгласно чл. 15 на ЗЮЛНЦ.
(6) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по чл.15, ал. 1-3 от ЗЮЛНЦ, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.
(7) След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36 Сдружението има свой печат с надпис: НАЦИОНАЛНО НТД ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ, емблема и знаме с емблемата.

Член 37 Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код.

Член 38
(1) За заседанията на Общото събрание и на УС се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения.
(2) Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от изрично определен член на съответния орган. 
(3) Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от тях.

Член 39 В сдружението се води книга за членовете, в която се записват данните, удостоверяващи съответното физическо или юридическо лице.

Член 40 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Член 41
(1)
Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
 (2)Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
 (3)Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 (4)Споровете по ал. 2 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Настоящият устав отменя и заменя устава приет от Общото събрание на ННТДД на 14.01.1992 г., допълнен от Общото събрание на ННТДД на 09.11.1995 г., допълнен от Общото събрание на ННТДД на 05.10.2001 г.

Настоящият устав е приет, с изискуемото по ЗЮЛНЦ и устава мнозинство, от присъствалите членове на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ, състояло се на 08.02.2020 г. от 10:00 часа в  зала 510 на Института по механика – БАН , с адрес град София, п.к.1113, ул. „акад. Георги Бончев”, бл.4, в уверение на което Председателят и Протоколчикът на Общото събрание са положили своя подпис под този Устав.

 Дата : 08.02.2020 гПолезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2021