BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

СЪОБЩЕНИЯ

 

07.04.2020 „Мултитест” ООД  в партньорство с Институт по Механика при БАН успешно приключиха изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0033-C01 „Разработване на автоматизирана ултразвукова система за контрол на тръбопроводи и конструкции и оценка на механичното им напрегнато състояние” по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020 г.
Допълнителна информация може да изтеглите оттук.
08.02.2020 На 08.02.2020 г. в сградата на Имех–БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 4, зала 510 от 10:00 часа ще се проведе Общо събрание на ННТДД.
Пълномощно,с което да дадете право да ви представлява друг член на ННДТТ на Общото събрание на ННТДД, може да изтеглите оттук.
Обява в ДВ 98/13.12.2019 г.:

23.04.2019 По време на конференцията “NDT Days 2019” в сесия „Безразрушителен контрол на изделия и конструкции“ на 21 юни от 8:30 до 10:30 ще бъдат представени резултати от работата по  договор BG16RFOP002-1.005-0033-C01, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020 г.
В проекта участват служители на „Мултитест” ООД  в партньорство с научен персонал на Институт по Механика при БАН.
Допълнителна информация може да изтеглите оттук.
20.09.2018 Излезе първият том от международното списание NDT Days.
Може да се запознаете с публикуваните материали на страницата на списанието.
   
Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2020