BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

 

HHTДД e пpaвoпpиeмник нa ocнoвaнaтa пpeз 1962г. Haциoнaлнa ceкция пo дефектocкoпия, фyнкциoниращa в cъcтaвa нa HTC пo мaшинocтpoeние и Фeдepaциятa нa нayчнo-тexничecкитe дpyжecтвa.

ННТДД е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дейността на ННТДД е основана на принципите на доброволност, равнопоставеност, демократичност, автономност, самофинансиране, прозрачност, безкористност и законност.

Основни цели и задачи на ННТДД са:

 1. Обединява организационно, представлява и защитава творческите и професионални интереси на своите членове. Сьздава условия за повишаване и подобряване на тяхната творческа и професионална реализация и просперитет.
 2. Създава условия за нормален и достоен живот на колегиалната общност на дефектоскопистите и за повишаване на авторитета на тази общност в обществения живот и формира морала и нормите на етичност в отношенията между дефектоскопистите.
 3. Организира и поощрява обмяната на опит между своите членове и други специалисти по въпроси на най-новите достижения на фундаменталните и приложни науки.
 4. Организира и поощрява непрекъснатото повишаване на професионалната квалификация на своите членове и други специалисти, сертификацията на персонала по контрол и изпитване без разрушаване, съдействува на професионално-учебните центрове и на центровете по сертификация за извършване на актуална на потребностите квалификация и сертификация на персонала и предлага свои представители в изпитните комисии в професионално учебните центрове.
 5. Членува в Международния комитет по изпитване без разрушаване (International Committee of Nondestructive Testing) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (European Federation of Nondestructive Testing) и представлява българските дефектоскописти в тях.
 6. Сътрудничи и осъществява професионално-творческо сътрудничество със сродни, чужди и международни дружества и организации за провеждане на съвместни научно-технически прояви и спомага за издигане авторитета на своите членове в Европа и в света.
 7. Стимулира развитието на млади дефектоскописти и научни работници.
 8. Поддържа творчески и организационни връзки със сдружения и търговски дружества в областта на контрола и изпитването без разрушаване и в други области на науката и техниката.
 9. Пропагандира ролята и развитието на науката, техниката и иновациите в областта на контрола и изпитването без разрушаване за развитие на обществото, предотвратяване на техногенни катастрофи и аварии, създаване на нови материали и гарантиране на качеството на продуктите.
 10. Организира, създава условия и работи за утвърждаване и развитие на гражданското общество в България.
 11. Насърчава интереса на гражданското общество за решаване на проблемите на качеството и експлоатационната надеждност на материалите, изделията и съединенията, експлоатацията на машини и съоръжения по техническо състояние и утвърждаване на философията за толерантност към повредите.
 12. Анализира и полага усилия за формиране на граждански позиции по въпросите на: развитието на инвестициите, държавната роля за стимулиране на инвестициите, за издигане нивото на контрола и изпитването без разрушаване, за конкурентност на българските машини, технологии, дефектоскописти и учени на пазара.
 13. Съдействува на държавните органи, органите на гражданското общество и сдруженията за хармонизиране на стандартите и спецификациите в областта на контрола и изпитването без разруша-ване с европейските и световните.
 14. Осигурява защита на интелектуалната собственост на своите членове.
 15. Подпомага морално и материално попаднали в сериозни затруднения свои членове.

 

ННТДД е член на Международния комитет по изпитване без разрушаване (ICNDT) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (EFNDT).

 

Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018