МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"

INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"

Дни на БК

NDT Days

  - Български; - English

Международна конференция "Дни на БК" 2018
04 - 08 Юни 2018, Созопол, България

ПРОГРАМА

 

ПРОГРАМА
Чествуване на 90 години на ултразвуковия безразрушителен контрол
Ръководител:  проф. дтн М. Миховски

  1. Ал.Скордев, Открития и събития в ултразвуковия контрол без разразрушаване.
  2. Миховски М., Относно някои основни научни и научно-приложни  изследвания в областта
    на ултразвуковия БК в БАН.
  3. Награждаване на членове на ННТДД за принос в развитието на UT.
  4. Приветствия

НАУЧНА ПРОГРАМА


I ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Водещи: Акад. Е. Горкунов, проф. дтн М. Миховски


ПЛ 1
Горкунов Е ., М. Миховски, Методи и средства за оценка и промяна на напрегнатото и деформирано състояние на стомани.
I част – Използване на магнитни методи. (Горкунов Е.)
II – част Използване на акустични и механични методи. (Миховски М.)

ПЛ 2

BarkanovE., M. Wesolowski, Улучшение точности и эффектовности неразрушающих методов, основанных на вибрационных испытаниях.

ПЛ 3

Shuliakovskii R.G., Quantum mechanical uncertainty  in NDT.

ПЛ 4

Скордев Ал., Въздействия на глобалните системи за управление върху системата за контрол и изпитване без разрушаване.

СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ (С.I). БК на материали и изделия
Водещи: доц. А. Поволоцкая, доц. В. Чириков


С.I.1.

Путилова Е.А., С.М. Задворкин, Э.С. Горкунов, И.Н. Веселов, Структура и физико- механические свойства коррозионно стойких нефтегазопромысловых сталей классов прочности С110 и Q125.

С.I.2.

Мушников А.Н., Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, Е.И. Якушенко, Влияние упругого растяжения на безгистирезисную кривую намагничивания конструкционной стали.

С.I.3.

Горулева Л.С., Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, Использование магнитной проницаемости в двух магнитных состояниях материала применительно к оценке остаточных напряжений.

С.I.4.

Поволоцкая А.М., Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, Влияние неферромагнитного зазора в составной цепи “при ставное магнитное устройство – объект” на распределение магнитного потока в ферромагнитном обьектел

С.I.5.
Костин В.Н., Сербин Е.Д. О корреляции остаточной магнитной индукции вещества и параметров МАЭ в ферромагнитных материалах

С.I.6.

Димитров Д., В. Чириков., Преоценка на предишните резултати от изследването на еластични свойства на материали с усъвършенствания метод на резонансна греда.

СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ (С.II). БК на елементи в АЕЦ
Водещ: проф. Н. П. Разыграев


С.II.1.

Караджова В., Г. Георгиев, Извършване на допълнителен (супервайзерски контрол) на външни фирми, провеждащи БРК на територията на АЕЦ Козлодуй ЕАД“

С.II.2.

Ничева Е., Резултати от II етап за продължаване срока на експлоатация на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“.

С.II.3.

Атанасов А., А. Пилчев, Приложение на ултразвуковия контрол в АЕЦ Козлодуй.

С.II.4.

Мирчев Й., П. Чукачев, М. Миховски, Автоматизирани системи за ултразвуков контрол на тръбопроводи.

С.II.5.

Ничев В., М. Цветанович, Квалификация на методики за контрол на компоненти в АЕЦ „Нововоронеж 2“.

С.II.6.

Разыграев Н.П., Разработка на сравнителни образци за БК на АЕЦ.

С.II.7.

Миховски М.,И. Тодев, М. Цанов, Относно ЕТ на тръби на парогенератори в АЕЦ.

С.II.8.

Nacereddino N., Video Processing for Pipeline Inspection by Endoskopy

СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ (С.III). NDT на исторически обекти
Водещи: ст.н.с. Ал. Скордев


С.III.1.

Скордев Ал.,  Проект на  IAEA RER 1018  Хармонизация на  NDT, Обучение и сертификация за гражданското строителство и за културното наследство.

С.III.2.

Калчевска К., RT анализ на Бронзови предмети от некропола при местността Балей, Видинско и от тракийското ямно светилище при Малко Търново, Чирпанско.

С.III.3.

Калчевска К., Недеструктивен метод за изследване музейни артефакти от фонда на Районен исторически музей гр. Ловеч.

С.III.4.

Пенкова П., О. Пенков, К. Алексиев, Изследване без разрушаване на исторически предмети от метал – методи, цели и задачи.

С.III.5.

Съйнов С., В. Съйнов, Холографско представяне на артефакти от тракийската гробница в Мезек.

С.III.6.

Съйнов С., В. Съйнов, Холографията и българското културно – историческо наследство.

СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ (С.IV).Термовизионен безразрушителен контрол.
БК на строителни конструкции. Енергийна ефективност.

Водещи: проф. Д. Димов, ст.н.с.. Ал. Скордев


С.IV.1.

Димов Д., Т. Дончев, К. Велинов, Някои приложения на ултразвукови методи за изпитване на строителни конструкции в България.

С.IV.2.

Димов Д., Области на приложение на термовизионния метод.

С.IV.3.

Ангелов С, М. Милков, Приложение на термовизионен метод за изследване на елементи от оборудването на АЕЦ.

С.IV.4.

Кърчев Е., Приложение на ТТ за контрол на строителни конструкции.

С.IV.5.

Димитрова Л., М. Миховски, Осигуряване на ТТ със стандарти  и литература при обучение на специалисти.

С.IV.6.

Градинаров Д., Ю. Бижев, Енергийна ефективност в технологията „Умен дом“.

С.IV.7.

Градинаров Д., Ст. Тодоров, Изследване на технологията „Умен дом“.

С.IV.8.

Кръстев Н., Относно точността при определяне на коефициенти на излъчване при термографски изследвания.

БЪЛГАРО -РУСКИ СЕМИНАР „ Диагностика на енергетични системи“ (БР).
Водещи:проф. А.Н. Назырчев, доц. Хр.Драганчев,


БР.1.

NazarychevA.N., D.A. Andreev, A.I. Tadzhibaev, S.P. Vysogorets, Determination of the marginal exploitation life span of transformers base done comprehensive diagnostic survey.

БР.2.

Vysogorets S.P., A.N. Nazarychev, A.I. Tadzhibaev, Methodical basics for the experimental determination of oil resource characteristics and measures for their correction.

БР.3.

Лубков А.Н., В.В. Титков, П.Д. Тукеев, Анализ возможности регистрации однофазныхзамыканий на землю в кабельныхлиниях с изолированной или компенсированной нейтралью при помощи оптоволоконныхсистем измерения температуры.

БР.4.

Кривошеев С.И., Ю.Э.Адамьян, Д.И.Алексеев, Л.В.Черненькая, С.Г.Магазинов, В.В. Титков, Особенности магнитоимпульсного способа деформирования проводящих образцов.

БР.5.

Кривошеев С.И., Ю.Э.Адамьян, Д.И.Алексеев, Л.В.Черненькая, С.Г.Магазинов, В.В. Титков, The impact of local current density increase on conductor destruction («Влияние локальной концентрации плотности тока на процесс разрушения проводника»).

БР.6.

Вълчев С., Анализ на експлоатационните повреди на корабни валови линии.

БР.7.

Драганчев Хр., Хр. Пировски, Ст. Стефанов, Хидродинамично възбуждане на вибрации на тръбопроводи за пара и гореща вода.

БР.8.

Suslov E., Extraction of additional features from transducer signal in mechanical impedance analysis of composite materials.

БР.9.

Бабак В.,Св. Ковтун, Обеспечение достоверности результатов измерения плотности теплового потока при неразрушающем контроле объектов.

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
П.I. Топлинна диагностика

П.I.1.
Бабак В., О. Декуша, Л. Декуша, Л. Воробьевр С. Иванов,
Система мониторинга теплового сопротивления ограждающих конструкций зданий.
П.I.2.
ЕременкоВл., В. Мокийчук, Ал. Редько,
Методология измерения параметров дефектов композиционных материаллов.
П.I.3.
Бабак В., Л. Воробьев, Л. Декуша, В. Волков, З. Бурова, О. Декуша, Св. Ковтун, Калометрические методы контроля терморадиационных характеристик энергоеффективных покрытий.
П.I.4.
Бабак В., А. Запорожец, Св. Ковтун, Р. Сергиенко,
Методы и средства мониторинга тепловыхпотерь в магистральнных теплосетях.
П.I.5.
Сергиенко Р.В., А.А. Запорожец, С.А. Иванов,
Методы контроля качества энергоэффективных характеристик биотоплива и его сжигания
П.I.6.
Еременко В., В. Мокийчук,  Ал. Редько,
Нормализующие преобразования диагностическихпризнаков при контроле композитов низкочастотными акустическими методами.

П.II. Композиционни материали

П.II.1.
Лаков Л., М. Гачева, К. Янкова, Ст. Йорданов,  Б. Живов, М. Александрова,  Състав и характеристика на цвета на петрургични материали, получени на база седиментни и метаморфни скали
П.II.2.
Лаков Л., Б. Живов, Й. Иванова, М. Александрова, Ст. Йорданов, Ст. Рафаилов,  Приложение на отпадъчни силикатни суровини за получаване на композитни материали
П.II.3.
АлександроваМ., Л.Лаков, Б.Живов, Ст.Йорданов, Синтезнатитанатнифазипозол-геленметод
П.II.4.
Petrova I., Investigation of temperature field for diagnosis of steel ladles in metallurgy
П.II.5.
Гачева М., Н. Гидикова, Л. Лаков, Ст. Рафаилов, Ст. Асенов, Кинетика на избелване на жълти павета получени на база седиментни скали.
П.II.6.
Йорданов Ст., И. Стамболова, В. Блъсков, Л. Лаков, С. Василев, Б. Живов, А. Елиас, В. Петков,  Антикорозионни зол-гелни покрития от CeO2, ZrO2 и TiO2 отложени върху SiO2 подложка.

П.III. Безпилотни апарати в NDT

П.III.1.
Георгиев Н., В. Пехливански, О. Тодоров, Основни средства за навигация на безпилотни летателни апарати
П.III.2
Георгиев Н., В. Пехливански, О. Тодоров, Показатели за ефективността на радиоелектронното противодействие срещу безпилотни летателни апарати
П.III.3.
Георгиев Н., В. Пехливански, О. Тодоров, Основни средства на безпилотни апарати с малък радиус на действие

П.IV. Диагностика в медицината

П.IV.1.
Доценко И.А., Л.А. Голубева, А.К. Чертков, Опыт хирургического лечения хронического гнойного или опсоитане специфической и туберкулезной этиологии
П.IV.2.
Чертков К.А., А.К. Чертков, Профилактика развития нестабильности спинальных фиксаторов
П.IV.3.
Чертков К.А., А.К. Чертков, Сравнительный анализ эффективности применения вентральных и дорсальных динамических фиксаторов у пациентов с постнуклеотомной нестабильностью в поясничныхсегментах
П.IV.4.
Куватова Е. Вл., Ритмокардиография высокого разрешения при чрескожной коронарной ангиопластике у больных стабильной стенокардией напряжения.
П.IV.5.
Миронова Т. Ф., А.Н.  Андреев, В.А.  Миронов, Вариабельность сердечного ритма и эндогенная интоксикация у больных стабильной стенокардией при чрескожной транслюминальной ангиопластике. 
П.IV.6.
Миронов В.А.,А.Н. Андреев,Т.Ф Миронова,  Вариабельность сердечного ритма у больных стабильной стенокардией с автономной кардионейропатией при интервенционных коронарных вмешательствах-   ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
П.IV.7.
Акимова А.В., Повышение вагусных влияний на регуляцию ритма сердца как маркер дисплазии соединительной ткани.-  ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
П.IV.8.
Акимова А. В., Д.Гончарова, А. Дроздова, М.Бураков, Фенотипические маркеры дисплазии соединительной ткани в диагностике интракраниальных аневризм. - ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
П.IV.9.
Акимова А.В., А.Н. Андреев, В.А.Миронов, А.И. Милащенко, Вегетативная дисфункция при недифференцированной дисплазии соединительной ткани. - ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
П.IV.10
Милащенко А.И., Анализ вариабельности сердечного ритма методом ритмокардиографии высокого разрешения при хронической обструктивной болезни легких.

П.V.Структуроскопия

П.V.1.
Parshorov St., P.Petrov,  R. Lazarova, R. Dimitrova, St. Valkov, Deformation induced martensite formation in trip /transformation induced plasticity/ - steels.
П.V.2.
Parshorov St., P. Petrov, St. Valkov, Technological features and trip /transformation induced plasticity/ effects in Co-Cr-Mo superalloy.
П.V.3.
Аргиров Хр., Сравнителни физико-механични изследвания на тръбни заготовки от азотни и безазотни стомани, произведени чрез метода на центробежното металолеене.
П.V.4.
Maneva A., S. Stanev, St. Bushev, M. Georgiev, Low pressure casting micro-foundry-investigation of the car wheels.
П.V.5.
Кондов Хр., М. Манилова, Пл. Ташев, Наномодифициране на електроди за процес 111 чрез потапяне.
П.V.6.
Yaremenko Y., Hazard pictograms interpretation on the labels of consumables for penetrant and magnetic particles inspection
П.V.7.
Дякова В., Й. Костова, Причини за корозия на алуминиеви опаковки.
П.V.8.
Дякова В., Й. Костова, Р. Димитрова, Анализ на причините за поява на корозия при детайли с фосфатно-лаково покритие.
П.V.9.
Йорданова Р., Св. Янкова, А. Филчев, Разработване и избор на технологична схема за производство на финсток.
П.V.10.
Попов Ал., Обратна задача за средния размер на зърната в нисковъглеродни стомани и ултразвукови измервания.

П.VI. Други методи

П.VI.1.
ГальченкоВл., Р. Трембовецкая, Вл. Тычков, The RBF-:eta model Development of Surface Eddy-Current Probe for the Surrgate Optimal Synthesis Problem.
П.VI.2.
Съйнов В., Изследване на умората на композитни материали чрез технологията за проекция на интерферентни ивици и спекъл отмесващаинтерферометрия (иърография).
П.VI.3.
Колев И., Г. Колев, Една възможност за оценка на херметичност чрез електросъпротивителния метод.
П.VI.4.
Колев Г., В. Филипов, Относно БК на бутилки за съхраняване на компресиран газ.
П.VI.5.
Иванов И., Термомеханична обработка на периодическия профил на въглеродни стомани.
П.VI.6.
Велев Б., И. Иванов, К. Банов, Изследване на феромагнитни материали с  методите на магнитоакустичната емисия  и  магнитния шум.
П.VI.7.
Ivanova Y., P.Vitchev, The effect of thickness and surface coatings on the acoustic absorption of Scots pine wood samples

ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯ „БИЗНЕС“ и „КЛЪСТЕР БК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (3.1).
Водещи: Р. Димитров, Ю. Данев

3.1.1. Ценев И., М. Шикова, Ю. Данев, М. Миховски, Проблеми при провеждане на вътрешни одити в акредитационни органи за контрол.

3.1.2.

Тодоров Н., Законодателството по радиационна защита 2018 (част I)

3.1.3.

Досиева Д., Законодателството по радиационна защита 2018 (част II)

3.1.4.

Данев Ю., Участието на ННТДД и „Клъстер БК в РБ“ в Европейската конференция на Евролаб.

3.1.5.

Димитров Р., Ю. Данев, Хр. Чукачев, Предложение за нови цени за реализиране на услугите в областта на БК.

3.1.6.

Димитров Р., Относно организирането на участието на български дефектоскописти в проекти по БК чужбина.

КРЪГЛА МАСА „За българските стандарти в областта на БК“ (КМ.1).
Водещи: проф. М. Миховски

КМ1.1

Димитрова Л., За действуващите български стандарти.

КМ1.2

Миховски М., Л. Димитрова, За състоянието на терминологията на български език, съгласно действуващите стандарти (БДС и БДС EN, БДС ISO, БДС EN (ISO).

КРЪГЛА МАСА „Прахова металургия и композитни материали“ (КМ.2).
Водещи: проф. М. Суловски, В. Петков

КМ.2.1.

SulowskiМ., E. Lichanska, M. Tenerowicz-Zabа, P. Kulecki, Dilatometric investigations of Fe – Cr – Mo – C system.

КМ.2.2.

Gidikova N., V. Petkov , M. Sulowski, R. Valov, M. Madej, Tribological Behavior of Chromium Coating, Modified with Diamond Nanoparticles, on Aluminum Substrate.

КМ.2.3.

Petkov V., N. Gidikova, R. Valov, St.Yordanov, V. Dyakova, The Effect of the Thermal Treatment on the Hardness of Composite Coating of Chromium With Nanodiamonds on Medium Carbon Steel.

КМ.2.4.

Penkov I, Vl. Petkov, R. Valov, V. Dyakova, Influence of MoO3, ZrO2 and SiC on the crystallization and thermo-mechanical properties of fluorophlogopite fusion cast ceramics.

КМ.2.5.

Petrova I., Investigation of temperature field for diagnosis of steel ladles in metallurgy.

КМ.2.6.

Кондов Хр., М. Манилова, Пл. Ташев, Наномодифициране на електроди за процес 111 чрез потапяне.

КМ.2.7.

Янкова Св., Р. Йорданова, И. Августинов, Влияние на различните технологични режими на изтегляне  върху физико-механичните показатели на получените медни пръти.

КМ.2.8.

Ковтун В.А., М. Миховски, В.Н. Пасовец, Ю.М. Плескачевский, Й. Мирчев, Исследование электрических характеристик композиционных материалов на основе медной матрицы и углеродных нанотрубок.

КМ.2.9.

Ковтун В.А., М. Миховски, В.Н. Пасовец, Ю.М. Плескачевский, Й. Мирчев, Моделирование и исследование влияния режимов формирования износостойких нанонаполненных металлополимерных композитов на напряженное состояние областей контактного взаймодействия структурных составляющих.

КМ.2.10.

Петков Вл., Н. Гидикова, Р. Вълков, Ст. Йорданов, В. Дякова, Влияние на термообработката върху твърдостта на композитно покритие от хром с нанодиаманти върху средновъглеродна стомана.

КМ.2.11.

Гидикова Н., Вл. Петков, М. Суловский, Р. Вълков, М. Мадей, Трибологични свойства на покритие от хром, модифицирано с нанодиаманти, върху алуминиева основа.

КМ.2.12.

SulowskiM., E. Lichanska, M. Tenerowicz-Zaba, P. Kulecki, Dilatometric investigations of Fe-Cr-Mo-C system.

КРЪГЛА МАСА „Акредитация на лаборатории и органи за контрол“ (КМ.3).
Водещи: И. Бориславова, Ю. Данев, Р. Димитров

КМ.3.1.

Бориславова И., Запознаване с новите документи на ИА БСА.

КМ.3.2.

Бориславова И., Участие на ИА БСА в Европейската асамблея на Евролаб.

ФИРМЕНИ СЕМИНАРИ (ФС)
ФС.1. Фирма “Spectri” - Bulgaria
Ръководител: Б. Михайлов, СПЕКТРИ ЕООД

ФС.1.1.

Михайлов Б., А. Пискова, Новости в областта на вибрационния мониторинг и диагностика. Мултианализатор, колектор на данни, балансиращ анализатор - A4400 VA4ProII от Adash.

ФС.1.2.

Михайлов Б., А. Пискова, Гама от предлагани услуги в областта на вибрационните измервания и анализ. Процедури за измерване в областта на машинната диагностика. Вибрации на сгради, човешки вибрации.

ФС.1.3.

Михайлов Б., А. Пискова, Актуални консултантски акустични и вибрационни проекти. Акценти, методология, резултати.

ФС.1.4.

Михайлов Б., А. Пискова, Новини от специалистите по шум и вибрации, СПЕКТРИ ЕООД: (a) Собствено производство - развитие на система за дистанционен мониторинг, WEBNOISE.eu, (б) Пре-сертификация; (в) Акценти.

ФС.2. Мултитест-България
Ръководител: П.Чукачев, Хр.Чукачев

ФС.2.1.

Чукачев П., Нови разработки на фирмата в областта на БК.

ФС.2.2.

Чукачев П., Разработки на фирмата в областта на калибрирането и метрологичното осигуряване на контрола.

ФС3. Фирма „Диагностические приборы” (Киев)
Ръководител: А. В. Павлий

ФС.3.1.

Павлий А.В., Предствяне на търговската листа на фирмата.

ФС.3.2.

Юрьев М., Д. Комаров, А. Павлий, Опыт о снащения стационарным оборудованием для магнитопорошкового и капилярного неразрушающего контроля предприятий Украины.

ФС.3.3.

Павлий И., С. Глабец, В. Рюмшин, Измерение твердости с помощью портативных твердомеров динамического и контактно-резонансого типа. Портативные твердомеры, опыт разработки и производства.

ФС.3.4.

Павлий А., Н. Казеннов, М. Юрьев, Некоторые типы генераторов рентгеновского излучения для дефектоскопии. Опыт использования на рынкеУкраины.

ФС.3.5.

Казеннов Н., А. Павлий, М. Юрьев, Опыш внедрения и эксплуатации систем компьютерной радиографии (RTC).

ФС.4. Фирма „Континуум Индустриални Решения ООД
Ръководител: Ж. Топич

ФС.4.1.

Топич Ж., Представяне на фирмата.

ФС.4.2.

Цвитанович М. (Хрид ДОО), Ултразвукови изпитвания  в Атомната индустрия с фазирана решетка.

ФС.4.3.

М   Омелич М.,  Компютърна радиография- апликации в индустрия.

ФС.5. Фирма „INNOVIA
Ръководител: О. Теодореску

ФС.5.1.

Teodoresku O., NonDestructive Technologies forArchaeometryandCulturalHeritage Applications

ФС.5.2.

Teodoresku O., New Developmentson NDT Equipment andSoftwares

ФС.6. Фирма „MR Chemie” (Германия)
Ръководител: Y. Yeremenko

ФС.6.1.

YaremenkoY., Представяне на фирмата.

ФС.6.2.

Yaremenko Y., Hazard pictograms interpretation on the labels of consumables for penetrant and magnetic particles inspection.

ФС.7. Фирма „OMELNDT
Ръководител: А. Русев

ФС.7.1.

Русев А., Нови разработки на фирмата.

ФС.8. Фирма „Grimas Balkan control
Ръководител: К. Андреев

ФС.8.1.

Андреев К., Представяне на фирмата.

О.1. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ННТДД
Дневен ред:
О.1.1. Отчет за работата на УС на ННТДД през 2017 г. – М. Миховски
О.1.2. Финансов отчет на ННТДД за 2017 г. – Р. Димитров
О.1.3. Приемане на план и бюджет за работа за 2018 г.
О.1.4. Приемане на нов ценоразпис на услугите в областта на БК.
О.1.5. Решения на Общото събрание.
О.2. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДЕФЕКТОСКОПИСТИТЕ, КОНТРОЛИРАЩИ ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ
Дневен ред:
О.2.1.  Бурсаев И., Нови апарати в производството на РДМ (Кишинев).
О.2.2.  Бурсаев И., Нови филми на РДМ.
О.2.3. Димитров Д., Отчетен доклад за дейността на Клуба.
О.2.4. Приемане на плана за работа на Клуба 2018 г.

 

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ:

на Български, на Английски, на Руски

 

Конференция "Дни на БК" 2018 се провежда със сътрудничеството на

КОНТРОЛ ООД

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Организационен комитет на "Дни на БК" 2018

1113 София, Институт по Механика - БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.309

телефон/факс: + 359 2 979712

e-mail: ndtdays@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНФЕРЕНЦИИ
"ДНИ НА БК" ОТ 2006 ГОДИНА

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 

Полезни връзки

 

Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©