НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕФЕКТОСКОПИСТИ

С думи и идеи този Етичен кодекс трябва да води действията на дефектоскопистите.
With words and ideas this ethical code must lead the actions of the NDT individual

   Всяко  лице, упражняващо професията „Контрол без разрушаване (дефектоскопист)” трябва да спазва и да прилага в своята дейност този Етичен кодекс.
Each NDT individual shall make a commitment to uphold and promote the principles of this Code of Ethics.
Всеки е длъжен, чрез действията си, да допринася за доверието и доброто име на професията “дефектоскопист”.
It is essential to creating a greater level of trust and confidence, and a positive perception of the non-destructive testing profession.
Този Кодекс подчертава основните съображение и принципи, които да служат като база за етично поведение и вземане на решения в професионалната дейност.
This Code outlines fundamental considerations and principles to serve as a basis for ethical behavior and decision making in our professional work.

   Всяко лице, упражняващо професията „Контрол без разрушаване(дефектоскопист)”е длъжно да действа изцяло в интерес на обществото и да насърчава членовете да:
Each NDT individual has an obligation to act with integrity in the public interest and to encourage members to:
 • Действа  почтено, отговорно безпристрастно и законосъобразно.

     Аct honorably, responsibly, objectively and lawfully;

 • Поставя на първо място сигурността, здравето и благополучието на обществото и опазването на околната среда.

     Нold paramount the safety, health and welfare of the public and the protection of the environment;

 • Не дискриминира въз основа на раса, пол, религия, възраст, инвалидност, националност или други фактори.

     Not discriminate on the basis of race, sex, religion, age, disability, national origin, or other such factors;

 • Не разкрива поверителна информация, станала известна при или по повод извършваната работа, без съгласие на засегнатите страни, освен ако разкритието е в интерес на обществото.

     Not disclose confidential information acquired in the course of work, without the consent of the parties concerned or unless disclosure is clearly in the public interest;

 • Информира клиентите си или работниците си при евентуална поява на събития, други интереси или връзки, които биха засегнали почтената основа на взаимоотношенията им;

     Inform his customers or workers for any emergence of events that could affect the base of decency of their relations.

 • Допринася за напредъка на безразрушителния контрол посредством обмен на информация и опит с другите при най-пълноценно използуване на възможностите чрез симпозиуми, конференции, преса и др.;

     Сontribute to the advance of the NDT with information exchange, experience exchange with others and most valuable use of the capabilities of symposiums, conferences, press, etc.

 • Не се поддава на корупция в която и да е от формите и.

     Reject bribery in all forms;

 • Не допуска обвързване с хора и организации, които по някакъв начин биха могли да компрометират името му или това на дефектоскопистите като цяло; Not to allow himself to relay to people and organisations who can affect his name and that one of the NDT person(defectoscopists) at all.
 • Избягва пряко или непряко засягане на професионалната репутация, перспективите или бизнеса на други представители на професията;

     Avoid direct or indirect affection of the professional reputation, perspectives or business of other representatives of this profession.

 • Изявява се само по професионален начин, избягва ползването на нечестни или съмнителни средства за решаване на служебните проблеми и отклонява всякакви подобни контакти;

     Express himself only professionally, to avoid the use of  not honest or doubtful decisions of professional problems, also to deviate any similar contacts.

 • Поощрява и създава възможности за професионално развитие и израстване на служителите си или на онези, които се намират под негово ръководство;

     Stimulate and create chances for professional growth of his cooperates and those who are under his guidance

  
 • Извършват в работата си систематична оценка на околната среда, здравето и риска за безопасност.

     Мake a systematic assessment of environmental, health and safety risks related to work;

 • Дава винаги обективна и точна информация, особено когато консултира, критикува, прави публични и публицистични изявления.

     Provide objective and truthful information, especially when giving advice or criticism, making public statements or advertising/ publicizing services;

 • Не оронва престижа на ННТДД като представя погрешно позициите и принципите  на ННТДД, на всякакви подразделения и сдружения в кооперация с ННТДД.

     Avoidmisrepresentation of BSNDT, or positions and policies of BSNDT, or any BSNDT units and association in cooperation with BSNDT

  
 • Докладва всяко нарушение от друго лице на този кодекс на Управителния съвет на ННТДД (Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия).

     Report any violations of this code by another individual to the Body of Bulgarian Society for Non-Destructive Testing (BSNDT);


Този кодекс може да служи за определяне на основателността на жалби относно нарушения на професионалните етични стандарти.
This code may serve as a basis for judging the merit of a formal complaint pertaining to violation of professional ethical standards.

   

Приет на заседание на УС на ННТДД на 11.4.2014г.

   
  

 

ННТД е член на Международния комитет по изпитване без разрушаване (ICNDT) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (EFNDT).

Полезни връзки

 


РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©